Privacy Policy

Inleiding

Merk Maatjes levert diensten aan de zakelijke en particuliere markt. Indien u gebruik maakt van één van de diensten van Merk Maatjes, maar ook als u bij ons solliciteert, verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u te laten weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en waarvoor wij deze gebruiken. Wij informeren u ook graag over uw rechten in dezen. Merk Maatjes neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacy beleid. Onze uitgangspunten met betrekking tot privacy luiden als volgt:

✓ Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De relevante wettelijke grondslagen zijn: uw toestemming, een overeenkomst en een gerechtvaardigd belang.

✓ Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

✓ Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgevingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Onderstaand privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens:

1. Van wie verwerkt Merk Maatjes persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, gaan krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

➢ Personeel
➢ Klanten
➢ Relaties
➢ Leveranciers
➢ Potentiële klanten en leveranciers
➢ Sollicitanten
➢ Personen die aan een organisatie of bedrijf verbonden zijn waarmee wij een relatie hebben, gaan krijgen of hebben gehad

2. Waarvoor verwerkt Merk Maatjes persoonsgegevens?

Merk Maatjes heeft uw persoonsgegevens onder meer nodig voor de volgende doeleinden:

➢ Het aangaan en/of uitvoeren van de dienstverlening / overeenkomst;
➢ Het innen van vorderingen (inclusief het in handen van derden stellen van die vorderingen);
➢ Klantenservice;
➢ Het behandelen van klachten;
➢ Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;
➢ Het doen van betalingen;
➢ Het behandelen van sollicitaties;
➢ Het afhandelen van dossiers met een juridisch geschil;
➢ Het doen uitoefenen van accountantscontrole;
➢ Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met leveranciers en zakelijke dienstverleners;
➢ Activiteiten van intern beheer (bedrijfsvoering);
➢ De uitvoering of toepassing van wettelijke verplichtingen.

3. Verwerkt Merk Maatjes ook bijzondere persoonsgegevens?

Het is niet de bedoeling dat Merk Maatjes bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Merk Maatjes wel tracht dergelijke persoonsgegevens te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Merk Maatjes uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

4. Hoe gaat Merk Maatjes met uw persoonsgegevens om?

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is bewaard voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Merk Maatjes kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Uw bij ons opgeslagen gegevens worden met technische en organisatorische maatregelen beschermd. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek.

5. Verstrekt Merk Maatjes persoonsgegevens aan derden?

Merk Maatjes verstrekt uw gegevens slechts aan derde partijen die zijn ingeschakeld ten behoeve van de onder 2. vermelde werkzaamheden, of aan derden die noodzakelijk betrokken zijn bij deze werkzaamheden. Daarbij kunt u denken aan leveranciers, zoals ICT-leveranciers, en partijen die met medeweten van u in opdracht van Merk Maatjes werkzaamheden t.b.v. uw opdracht uitvoert. Merk Maatjes verstrekt bijvoorbeeld contactgegevens zodat deze partijen contact kunnen leggen met u. In sommige gevallen worden aan derden meer persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld aan een deurwaarder of advocaat. Ook kunnen persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie worden verstrekt aan een extern bureau ten behoeve van een psychologisch onderzoek en/of capaciteitentest. Ook valt te denken aan het verstrekken van gegevens aan een onderzoeksbureau in het kader van pre-employment screening.

Merk Maatjes treft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.

Merk Maatjes is op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten, zoals de belastingdienst en justitie, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Wij gaan uiterst zorgvuldig met deze verzoeken om.

6. Welke specifieke bepalingen gelden voor het gebruik van de website?

Cookies
Merk Maatjes mag en kan informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van haar website, zoals de domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en Merk Maatjes is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek beschikbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

7. Welke bewaartermijnen hanteert Merk Maatjes?

Merk Maatjes bewaart uw gegevens zolang dat nodig is om deze te kunnen gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in dit privacy statement en zolang de wet ons dit verplicht. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Wanneer de termijnen verstreken zijn worden uw gegevens vernietigd door Merk Maatjes of een door ons ingeschakeld bedrijf dat gespecialiseerd is in de vernietiging van (persoons)gegevens.

8. Kunt u zien welke persoonsgegevens Merk Maatjes van u verwerkt?

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid een kopie van uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt controleren en/of beïnvloeden daadwerkelijk van u zijn. Wij behandelen uw aanvraag binnen vier weken.

9. Waar kunt u terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Merk Maatjes kunt u zich schriftelijk wenden tot onderstaand adres:

Merk Maatjes
Slotenmakerstraat 60
2672 GD Naaldwijk

10. Kan Merk Maatjes dit document wijzigen?

Wij behouden ons het recht voor het privacy statement aan te passen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, raden we u aan om zo nu en dan dit statement door te nemen. De meest actuele versie van ons privacy beleid kunt u steeds terugvinden op https://merkmaatjes.nl/
Gratis adviesgesprek!