Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Merk Maatjes, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

“de onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”. Opdrachtnemer. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Opdrachtnemer en zijn directie.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Opdrachtnemer verrichtte handelingen.

2. Het oplever document als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.

3. Door ondertekening van een overeenkomst met Opdrachtnemer, een door Opdrachtnemer gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht via de website en/of het orderformulier, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Opdrachtnemer en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen

1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn geldig gedurende 1 maanden, tenzij anders aangegeven.

2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 - Prijzen, Facturatie, betaling en incassokosten

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Opdrachtnemer gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Opdrachtnemer van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de opdracht en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.

4. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Opdrachtnemer niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer opgedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Opdrachtnemer.

5. Betaling voor contracten/abonnementen en verlenging hiervan gaat middels automatische incasso tenzij anders overeengekomen.

6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per periode vooraf, tenzij anders overeengekomen.

8. Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt (2) twee maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door Opdrachtnemer altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaineperiode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.

9. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

10. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15,-. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertraging) schade.

11. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.

12. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Opdrachtnemer wordt hierbij uitgesloten.

Artikel 5 - Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.

2. Opdrachtnemer mag de naam en/of website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Opdrachtnemer omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.

4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

5. De opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het updaten van de geleverde producten/website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.

3. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van updates door Opdrachtnemer zijn inbegrepen, dan zal Opdrachtnemer hier één keer per kwartaal voor zorgdragen.

4. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door Opdrachtnemer zijn inbegrepen, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid om één (1) keer per maand alle wijzigingen in één keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van Opdrachtnemer. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen Opdrachtnemer maximaal 15 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.

5. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor back-ups van de geleverde goederen en/of website. Echter, zij zal dit alsnog dagelijks laten uitvoeren door een derde partij indien webhosting bij haar plaats vindt. Back-ups worden steeds zeven dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een backup rekent Opdrachtnemer aan opdrachtgever kosten door.

6. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Opdrachtnemer steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

8. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

9. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Opdrachtnemer het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Opdrachtnemer hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

10. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7 - Meerwerk

1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst die is gesloten of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Opdrachtnemer gefactureerd.

2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Opdrachtnemer opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

3. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Opdrachtnemer, het elektronisch indienen van een opdracht zoals via het orderformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

Artikel 8 - Duur en beëindiging

1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.

2. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 (een) of 2 (twee) jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is (2) twee maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.

3. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.

4. Opdrachtnemer kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

5. Opdrachtnemer heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Opdrachtnemer niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

6. In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

7. In geval van niet nakoming van artikel 4 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

8. Eventuele webhosting begint na registratie van de domeinnaam.

9. In geval van beëindiging van de hosting overeenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhosting account met alle inhoud verwijderd.

10. Indien de website door de opdrachtgever wordt verhuisd naar een derde webhosting of gebruikt wordt op de server van een derde webhosting, dan brengt Opdrachtnemer hiervoor een fee van € 250,- excl. btw in rekening.

Artikel 9 - Levering en levertijd

1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de opdrachtgever.

2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om het overeengekomen af te nemen onverlet.

3. Opdrachtnemer rekent een levertijd van vier tot acht weken. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is.

4. De opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de opdracht.

5. (7) dagen na ontvangst van het concept wordt de opdracht opgeleverd.

6. Bij de oplevering ontvangt de Opdrachtgever in sommige gevallen een oplever document

Artikel 10 - Intellectueel eigendom

1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Opdrachtnemer daartoe bevoegd.

2. De door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Opdrachtnemer.

3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.

5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Opdrachtnemer van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Opdrachtnemer Solutions sluit met haar Opdrachtgevers.

6. Alle door Opdrachtnemer ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Opdrachtnemer voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.

2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.

3. De opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen te zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5. Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.

6. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever.

8. Opdrachtnemer maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaam registrant of anderen waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Opdrachtnemer doorgevoerd.

10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hosting provider en/of domeinnaam registrant.

11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Opdrachtnemer aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.

12. Opdrachtnemer maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.

13. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Opdrachtnemer vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de opdrachtgever.

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

1. In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

3. In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

Artikel 13 - Diverse bepalingen

1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

3. Opdrachtnemer kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

4. Opdrachtnemer heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik testellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14 - Privacy bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden door Opdrachtnemer gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Opdrachtnemer verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke.

Artikel 15 - Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 - Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Gratis adviesgesprek!